ALGEMENE VOORWAARDEN SPEK HORTI

Artikel 1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Spek Horti
van der Spek Hortiprojects & Interim
Vrijheidslaan 38
2806 KE Gouda
KvK: 68423527

Voorwaarden
Deze door Spek Horti gehanteerde en tussen Spek Horti en opdrachtgever van toepassing zijnde
algemene voorwaarden.

Opdrachtgever
Degene met wie Spek Horti een overeenkomst is aangegaan dan wel zal aangaan.

Diensten
Alle werkzaamheden, zowel producten als diensten, waartoe opdracht is gegeven of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin van het woord.

Offerte
Elk mondeling of schriftelijk aanbod van Spek Horti om een aanbod met haar aan te gaan.

Overeenkomst
De tussen Spek Horti en opdrachtgever overeengekomen (project)opdracht.

Schriftelijk
Per brief, e-mail, sms of WhatsAp

ARTIKEL 2. TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden, overeenkomsten
en rechtshandelingen waarbij Spek Horti goederen en/of diensten van welke aard dan ook aan opdrachtgever levert.
2. De toepassing van inkoop‐ of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt, mits niet specifiek afgesproken in de
opdracht, uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Wijzigingen van de opdracht of de voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk door bevoegde
vertegenwoordigers van partijen overeengekomen zijn. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere
overeenkomst waarbij voor de uitvoering door Spek Horti derden worden betrokken. Afwijkingen van deze
voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Spek Horti en opdrachtgever zijn
overeengekomen.
4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Spek Horti deze
uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
5. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de
overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Spek Horti en opdrachtgever treden dan
in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel
mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
6. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgever

ARTIKEL 3. AANBIEDINGEN EN OFFERTES

 1. Een offerte van Spek Horti is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat
zij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst heeft
verstrekt.
3. Offertes zijn geldig gedurende 30 dagen tenzij anders aangegeven.
4. Prijzen in offertes zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
5. Spek Horti kan niet aan gepubliceerde prijzen of een gedane aanbieding worden gehouden indien de opdrachtgever
redelijkerwijs kan begrijpen dat deze, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of beschrijving bevat.
6. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke ondertekening van de offerte of een schriftelijk of mondeling
akkoord op de offerte.
7. Prijzen, aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

ARTIKEL 4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

1. Spek Horti zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van
goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat het
bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.
2. Spek Horti zal met opdrachtgever overleggen over de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.
3. Opdrachtgever machtigt Spek Horti om dagelijkse beslissingen te nemen die Spek Horti nodig acht voor een goede
uitvoering van de opdracht.
4. Opdrachtgever zal Spek Horti tijdig in het bezit te stellen van de informatie welke nodig is om de opdracht
naar behoren te vervullen en te voltooien. Dit geldt ook voor de ter beschikking stelling van medewerkers en
faciliteiten afkomstig van opdrachtgever die bij de werkzaamheden betrokken zullen zijn.
5. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de Spek Horti ter beschikking
gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht
niet anders voortvloeit.
6. Spek Horti kan meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is
verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.
7. Spek Horti kan in overleg met de opdrachtgever de inzet van eigen medewerkers wijzigen, indien het meent dat dit
voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van te verrichten diensten niet
verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van inzet van medewerkers
kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met Spek Horti plaatsvinden. Het inschakelen van derden bij de
opdrachtuitvoering geschiedt uitsluitend in onderling overleg. Iedere aansprakelijkheid van Spek Horti, die de opdracht
heeft aanvaard, voor enige tekortkoming van ter uitvoering daarvan door Spek Horti of opdrachtgever ingeschakelde
of daarbij betrokken derde(n), is uitgesloten.

ARTIKEL 5. WIJZIGING VAN DE OPDRACHT

1. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds
overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit
te breiden of te wijzigen.
2. Als de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal
Spek Horti de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt.
3. Indien deze aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden
bevestigd. Wijzigingen in een overeenkomst zijn slechts geldig wanneer deze in schriftelijke vorm zijn gemaakt, en
beide partijen in de wijzigingen hebben toegestemd.

ARTIKEL 6. DUUR EN AFSLUITING VAN DE OPDRACHT

1. De opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht
voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.
2. De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van partijen worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals
de kwaliteit van de informatie en medewerking die Spek Horti verkrijgt. Spek Horti kan dan ook niet van tevoren exact
aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn.
3. De opdracht is afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Indien de opdrachtgever
niet binnen 30 dagen reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

ARTIKEL 7. TUSSENTIJDSE BEEINDIGING VAN DE OPDRACHT

1. Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de
opdrachtuitvoering niet meer kan plaats hebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele
opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt.
2. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft Spek Horti vanwege het ontstane en
aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse
declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.
3. Spek Horti mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en
omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in
redelijkheid niet kan worden gevergd. Spek Horti behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan
toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot
dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden
deze in rekening gebracht.
4. Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering
staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en
ander onder voorbehoud van rechten.

ARTIKEL 8. TARIEVEN

Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kosten staat in de offerte aangegeven, of de reis‐ en verblijfkosten
en andere opdracht gebonden kosten daarin zijn inbegrepen. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze
afzonderlijk worden berekend. Een tussentijdse verandering van het niveau van de kosten die Spek Horti noodzaakt tot
tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal worden doorberekend.

ARTIKEL 9. BETALINGSVOORWAARDEN

1. Het honorarium bestaat uit een vast uurtarief dan wel uit een vaste aanneemsom.
2. Het honorarium en de kosten zoals in artikel 8 genoemd, welke niet in de tarieven zijn inbegrepen, worden maandelijks
in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum.
3. Na die vervaldag kan de wettelijke (handels)rente in rekening gebracht worden, zonder dat ingebrekestelling is vereist.
Indien betaling achterwege blijft, kan Spek Horti de uitvoering van de opdracht opschorten.
4. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet zij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van haar
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor haar rekening, zowel de gerechtelijke
als de buitengerechtelijke.
5. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor
de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie). Spek
Horti behoudt zich het recht om (in overleg met opdrachtgever) jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen
wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen.

ARTIKEL 10. INTELLECTUEEL EIGENDOM

1. Spek Horti behoudt de volledige eigendom van alle informatie en alle intellectuele en industriële eigendomsrechten
met betrekking tot alle door haar gedane aanbiedingen en verstrekte materialen en geleverde zaken. Niets daaruit
mag worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke
toestemming van Spek Horti.
2. Iedere partij zal in het kader van de overeenkomst te allen tijde in lijn handelen met enige wettelijke verplichtingen in
het kader van het verzamelen, delen, verwerken en verwijderen van persoonsgegevens.
3. Indien er door de opdrachtgever aan Spek Horti persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld dan stemt zij in met
de beoogde opslag en gebruik daarvan door Spek Horti in overeenstemming met het gebruik van deze
persoonsgegevens voor het leveren van de zaken en/of diensten onder de overeenkomst en/of het verstrekken van de
persoonsgegevens aan derden voor zover in dat kader benodigd.
4. Opdrachtgever staat er tegenover Spek Horti voor in dat zij alle benodigde uitdrukkelijke toestemmingen heeft
verkregen van betrokken personen ten aanzien van enige in het kader van de overeenkomst ter beschikking gestelde
persoonsgegevens voor de in dat kader voorziene opslag en gebruik daarvan door of namens Spek Horti.
5. Op verzoek van opdrachtgever zal Spek Horti de door haar verzochte persoonsgegevens verwijderen van haar servers
of anderszins, tenzij op haar een wettelijke bewaarplicht rust. In dat geval zal Spek Horti binnen redelijke termijn voor
deze verwijdering zorgdragen.

ARTIKEL 11. VERTROUWELIJKHEID

1. Spek Horti is, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op haar
legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en
gegevens van de opdrachtgever tegenover derden.
2. Spek Horti zal in het kader van de opdracht alle maatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de
opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Spek Horti aan derden geen mededeling doen over de
aanpak van Spek Horti, haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar rapportage ter beschikking stellen.

ARTIKEL 12. AANSPRAKELIJKHEID

1. De door Spek Horti te vergoeden schade is per opdracht beperkt tot een bedrag gelijk aan de advieskosten met een
maximum van €10.000,–. Spek Horti is niet aansprakelijk voor indirecte schade waaronder vervolgschade. Evenmin is
Spek Horti gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van verlies of vernietiging van
data, of schade voortvloeiend uit aanspraken van derden jegens opdrachtgever. Voor schade veroorzaakt door niet,
niet-tijdige, niet-volledige of niet behoorlijke levering van werkzaamheden is Spek Horti slechts aansprakelijk in geval
van opzet of grove schuld. Alle termijnen en data welke in de aanbieding van Spek Horti genoemd worden, betreffen
streefdata, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat sprake is van een fatale termijn/datum.
2. Spek Horti is met betrekking tot de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden slechts aansprakelijk voor de, op enig
moment gegeven, adviezen, voor zover die adviezen rechtstreeks afkomstig zijn van Spek Horti aan opdrachtgever.
3. Er zal niet eerder sprake zijn van tekortschieten dan nadat Spek Horti door opdrachtgever schriftelijk en met redenen
omkleed in gebreke is gesteld om de gevolgen van de tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen.
4. Elke aansprakelijkheid van Spek Horti vervalt door verloop van één jaar vanaf de dag waarop de opdracht door voltooiing
of opzegging is geëindigd. Het vorderingsrecht uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming vervalt door verloop van
twee jaren na de schriftelijke en met redenen omklede ingebrekestelling.
5. Opdrachtgever vrijwaart Spek Horti voor alle schade die derden lijden of hebben geleden door eventuele onjuistheden in
de rapportages en/of adviezen van Spek Horti. De rapportages en adviezen zijn uitsluitend bestemd voor opdrachtgever
en derden, niet zijnde opdrachtgever, mogen hieraan geen enkel recht ontlenen.

ARTIKEL 13. KLACHTEN EN GESCHILLEN

1. Eventuele klachten zullen slechts in behandeling kunnen worden genomen, indien deze binnen één maand na het
ontdekken ervan in schriftelijke vorm door Spek Horti zijn ontvangen. Indien binnen deze termijn niet een klacht bij Spek
Horti is ingediend, zal het door haar geleverde geacht worden geheel aan de opdracht te voldoen en onvoorwaardelijk
door de opdrachtgever te zijn aanvaard en goedgekeurd.
2. Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van haar betalingsverplichtingen tegenover Spek Horti.
3. In geval van geschillen tussen Spek Horti en opdrachtgever, zullen partijen eerst proberen het geschil in onderling
overleg op te lossen dan wel in de minne te schikken. Alle geschillen die niet op minnelijke wijze kunnen worden
opgelost, zullen worden voorgelegd aan een bevoegd rechter.

ARTIKEL 14. OVERMACHT

1. Indien Spek Horti door overmacht is verhinderd enige verbintenis jegens de opdrachtgever na te komen, en de situatie
naar het oordeel van Spek Horti van blijvende of langdurige aard is, kunnen partijen een regeling treffen over de
ontbinding van de overeenkomst.
2. Indien Spek Horti door overmacht is verhinderd enige verbintenis jegens de opdrachtgever na te komen en de
overmachtssituatie naar het oordeel van Spek Horti van tijdelijke aard zal zijn, heeft Spek Horti het recht de uitvoering
van de overeenkomst zo lang op te schorten totdat de omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis, welke de
overmachtssituatie veroorzaakt zich niet langer voordoet.
3. Als overmacht wordt beschouwd iedere omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis, waar ook plaatsvindend, optredend of
zich voordoende, welke de correcte, volledige of tijdige nakoming van enige verbintenis van Spek Horti tijdelijk of
blijvend verhindert, onmogelijk maakt of onredelijk bezwarend maakt, en welke omstandigheid oorzaak of gebeurtenis
Spek Horti redelijkerwijs niet kan voorkomen of ten dele buiten de invloedssfeer van Spek Horti ligt of waarop Spek Horti
geen invloed kan uitoefenen.
4. Spek Horti heeft het recht betaling te vorderen ter zake van al hetgeen door of namens haar ter uitvoering van de
overeenkomst met de opdrachtgever is gepresteerd voordat de overmacht opleverende omstandigheid, oorzaak of
gebeurtenis optrad of is gebleken.

ARTIKEL 15. TOEPASSELIJK RECHT

1. Nederlands recht is van toepassing op alle geschillen samenhangende met en/of voortvloeiende uit opdrachten of
overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
2. De rechter in de vestigingsplaats van Spek Horti is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen met betrekking
tot, of verband houdende met, dan wel voortvloeiend uit de met Spek Horti gesloten overeenkomsten, tenzij Spek Horti
er de voorkeur aan geeft het geschil aan een andere rechter voor te leggen.